Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Obchodní podmínky

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

 

Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hadice.net

 

provozovatel – FoMi HADICE s.r.o.

Sídlo:                          Kopečná 180/9, 742 35 Odry

IČ:                              04819063

DIČ:                           CZ04819063

Spisová značka: C 65277 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen „Prodávající“)

 

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Adresa pro doručování:          FoMi HADICE s.r.o.

Tř. Osvobození 930/25

742 35 Odry

(dále jen „Kontaktní adresa“)[p1]

 

Adresa elektronické pošty:    fomi@hadice.net (dále jen „Kontaktní email“)

Telefon:                                  (+420) 556 730 670 (dále jen „Kontaktní telefon“)

 

  1. Úvodní ustanovení

 

1.1.         Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě „odsavacihadice“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetových adresách www.hadice.net (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.

 

1.2.         Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.[p2]

 

1.3.         Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

 

1.4.         Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní a v průběhu objednání zboží, a je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.[p3]

 

1.5.         Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

1.6.         V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.[p4]

 

  1. 2. Vymezení pojmů

 

2.1.         Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží.Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

 

2.2.         Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.[p5]

 

2.3.         Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní. Kupující je také Uživatelem.

 

2.4.         Zbožím [p6] prodávaným prostřednictvím webového jsou hadice a příslušenství k nim, vodováhy, stěrky a další příbuzné zboží blíže specifikované ve webovém rozhraní obchodu.

 

  1. 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

3.1.         V případě, že to webové rozhraní umožňuje[p7] , Kupující provádí objednávání zboží:

 

3.2.         Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží) a počet kusů zboží a osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

 

3.3.         Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující na základě jím provedené registrace ve webovém rozhraní přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Prodávající nenese odpovědnost za případné využití uživatelského účtu třetími osobami.

 

3.4.         Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

 

3.5.         Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez DPH včetně veškerých daní , cel a dalších poplatků. Uvedené ceny nezahrnují ceny a náklady za balení, dopravu nebo dodání zboží Kupujícímu. [KL8] Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží obsahuje webové rozhraní a Kupující má možnost se s nimi seznámit před podáním závazné objednávky. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky (ledaže je ve webovém rozhraní uvedeno výslovně jinak).

 

3.6.         Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

 

3.7.         Možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně s Kupujícím sjednaných podmínek je zachována.

 

3.8.         Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží. Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve webovém rozhraní nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky.

 

3.9.         Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář (nebo uvede příslušné informace při telefonické nebo emailové komunikaci) ve webovém rozhraní, který obsahuje zejména informace o zboží, způsobu platby, způsobu a ceně dopravy a identifikační údaje Kupujícího.

 

3.10.     Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu (v případě rozporů má přednost adresa v objednávce; dále jen „elektronická adresa Kupujícího“), přičemž platí, že pokud není uvedeno v potvrzení jinak, toto potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu těchto obchodních podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy.[KLegal9]

 

3.11.     Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky nebo ověření totožnosti Kupujícího (například písemně, faxem či telefonicky). Není-li objednávka nebo totožnost osoby Kupujícího Kupujícím na výzvu Prodávajícího potvrzena, resp. ověřena, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva nevznikne. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží, je Prodávající oprávněn k objednávce nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je Prodávající oprávněn odmítnout (resp. k ní nepřihlížet) nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

 

3.12.     Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

 

3.13.     Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).[KL10]

 

3.14.     Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. [KLegal11] Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3.15.     Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

 

3.16.     V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.[KL12]

 

3.17.     Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální[KL13] . Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

3.18.     Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s Prodávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky. [KL14] .

 

  1. 4. Platební a dodací podmínky

 

4.1.         Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. [KLegal15] Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.2.         Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:

Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.

4.3.         Způsob platby uvede Kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).

 

4.4.         Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR), ceny jsou přepočítány kurzem uvedeným ve webovém rozhraní ke dni objednávky.

 

4.5.         Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na kupní cenu zboží nebo obdobnou platbu. [KLegal16] V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000,- Kč) tak může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

 

4.6.         V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti pracovních  [KL17] dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.7.         V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 

4.8.         Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího do 15 dnů od převzetí zboží.

 

4.9.         Zboží, které je skladem, Prodávající v případě osobního převzetí expeduje zpravidla v den přijetí objednávky. V případě platby na dobírku expeduje prodávající zpravidla do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky[p18] . Při platbě převodem na účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 3 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.

 

4.10.     Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. [KL19] O přesném datu je Kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky, má Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy bude Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů [p20] od odstoupení od kupní smlouvy.

 

4.11.     Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky.

 

4.12.     Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.[KLegal21]

 

4.13.     V případě, že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

4.14.     V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

 

4.15.     Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

 

4.16.     Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

 

  1. 5. Odstoupení od kupní smlouvy

 

5.1.         Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a dále o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím[KL22] .

 

5.2.         Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující využít pro oznámení odstoupení od smlouvy formulář poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího.

 

5.3.         V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů [p23] od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

 

5.4.         Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.

 

5.5.         Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím dle odst. 5.3 obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 

5.6.         Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím,[KLegal24] a to (i) stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval, (iii) přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.[KLegal25] Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

 

5.7.         Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.[KL26]

 

5.8.         Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

 

5.9.         Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

 

5.10.     Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. [KL27] Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.

 

5.11.     Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

5.12.     Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

 

  1. 6. Odpovědnost za vady a reklamační řád

 

6.1.         Práv Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

 

6.2.         Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1.           má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2.           je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.3.           zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

6.3.         Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci obchodních podmínek a záruka za jakost se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

6.4.         Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

6.5.         Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

 

6.6.         Reklamační řád

 

6.6.1.           Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

6.6.2.           U veškerého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.

 

6.6.3.           V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada[KL28] zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 

6.6.4.           Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

 

6.6.5. V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

6.6.6.           Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na Kontaktní adresu Prodávajícího, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího.

 

6.6.7.           Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.[KL29] U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu.

 

6.6.8.           Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 

6.6.9.           Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

 

  1. 7. Ochrana osobních údajů

 

7.1.         Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

7.2.         Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00050942.

 

7.3.         Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: [KLegal30] jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu (pokud tuto možnost označí, nebo pokud její označení není možné, tak ji výslovně nevyloučí). [KLegal31] Souhlas nebo jeho odepření se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

7.4.         Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

 

7.5.         Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

7.6.         Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

7.7.         Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

7.8.         V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

7.9.         Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

7.10.     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících vět může Kupující kdykoli odvolat.

 

  1. 8. Doručování

 

8.1.         Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

 

8.2.         Zpráva je doručena:

 

  1. 9. Závěrečná ustanovení

 

9.1.         Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

 

9.2.         V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

 

9.3.         Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.

 

9.4.         Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

 

9.5.         Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.[KL33] Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 

9.6.         Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

9.7.         Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě[KLegal34] (v elektronické podobě zasláním emailem)

 

9.8.         Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností (ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

 

9.9.         Webové rozhraní používá službu Google Analytics[KL35] , poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

 

9.10.     Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

9.11.     V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2016

 


[p1] [p1]Zvolili jsme adresu dle Vašich stávajících VOP. Tato adresa se použije pro vydávání osobního odběru zboží, pro vracení zboží, pro odstupování od smluv, atd. Pokud by to nevyhovovalo, bude nutné změnit. Upozorňujeme, že např. reklamace máte povinnost přijímat i v adrese sídla.

[p2]Dle § 1822, 1819 a 1827/2 NOZ má prodávající poskytnout spotřebiteli smlouvu včetně obchodních podmínek v textové podobě (textová podoba je zachována pokud lze údaje uchovat a opakovaně zobrazovat, nejprůkaznější pro prodávajícího je zaslání objednávky a VOP e-mailem).

[p3]Cílem tohoto ujednání je pokus vypořádat se s povinností dle § 1837/2 NOZ, dle kterého musí být VOP a smlouva poskytnuty spotřebiteli v textové podobě, kterou je dle zákona taková podoba, která umožňuje uchování a opakované zobrazení. Toto ujednání je VOP by nemuselo práva spotřebitele zcela naplnit (výkladová praxe prozatím neexistuje), proto je doporučeno VOP a smlouvu (tj. objednávku a její přijetí) zaslat ještě emailem – viz odst. 1.2 výše a komentář tam uvedený.

[p4] [p4]Doporučujeme umožnit použití těchto VOP i pro vztahy s podnikateli, ovšem s tím, že jim není poskytnuta stejná ochrana jako spotřebitelům.

[p5] [p5]Nová definice dle § 419 NOZ.

 

[p6]Definice zboží prodávaného v e-shopu je jedním z údajů, které musí být podle nové legislativy obsaženy v obchodních podmínkách.

 

[p7]Je připraveno pro objednávání prostřednictvím registrace (uživatelského účtu) i přímo bez registrace, včetně případných objednávek e-mailem a telefonem. Takto je to pro provozovatele e-shopu nejflexibilnější – při změně nebo rozšíření způsobů objednávání není poté nutné vždy měnit VOP.

[KL8]Podle zákona (§ 1811 odst. 2 písm. c) OZ) musí být spotřebitel předem informován o konečné ceně včetně daní a poplatků.

[KLegal9]Povinnost dle § 1827/1 NOZ. Tato povinnost neplatí v případech, kdy k objednávce došlo e-mailovou formou nebo obdobnou individuální komunikací.

 

Potvrzení lze formulovat pouze jako potvrzení přijetí objednávky, nebo současně i jako akceptaci (přijetí) objednávky dle odst. 3.13. VOP, čímž by tímto okamžikem došlo k uzavření kupní smlouvy. Pokud tedy nebudete zasílat nejdříve potvrzení přijetí objednávky (což je Vaše povinnost dle zákona) a následně přijetí objednávky (tím se uzavírá smlouva), je nutné do potvrzení přijetí objednávky zahrnout také formulaci, že objednávku přijímáte a uzavíráte tímto kupní smlouvu.

[KL10]Obecně sice platí zásada smluvní volnosti, ale v případě e-shopu doporučujeme zdůraznit, že nemáte povinnost zaslat zboží každému, kdo si ho objedná.

[KLegal11]Náležitost podle § 1820/1 písm. a) NOZ.

[KL12]Toto ustanovení usnadní Vaše postavení v případě, že např. v důsledku poruchy serveru budou u zboží zobrazovány ceny např. 0 Kč a zákazníci se budou domáhat, aby jim zboží bylo „prodáno“ za tuto cenu.

[KL13]Na rozdíl od předchozí situace, kdy je Vaše postavení nepochybné, není právní praxe ohledně práva prodávajícího odstoupit od smlouvy jednotná. Pokud by se zákazník domáhal zboží za nižší uvedenou cenu, není možné zaručit, v případném sporu uspějete. Pokud by ale v obchodních podmínkách žádná takováto klauzule nebyla, nebylo by možné domáhat se možnosti odstoupit od smlouvy, proto doporučujeme v VOP ponechat.

[KL14]Zrušení objednávky se liší od odstoupení od smlouvy, které je v případě internetového prodeje specifické a řeší ho zvláštní ustanovení obchodních podmínek.

[KLegal15]Veškeré úhrady, které případně chcete na spotřebiteli vymáhat, mu musí být známy již před uzavřením smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky jsou nejlepší způsob, jak to udělat, protože uzavřením smlouvy zákazník zároveň potvrzuje, že se s nimi seznámil.

[KLegal16]Náležitost VOP dle nového § 1820/1 písm. b) NOZ.

[KL17]Pouze náš návrh, můžete změnit podle svých potřeb.

[p18]Doporučujeme stanovit lhůtu pro expedic zboží. Lhůta je pouze orientační, s nedodržením nejsou spojeny sankce.

[KL19]Pro položky, které nejsou skladem, jsme zvolili obecnou formulaci doby expedice.

[p20]Doporučujeme co nejkratší lhůtu.

[KLegal21]Flexibilnější co se týče způsobů dodání a cen za dodání je stanovit tyto podmínky přímo v e-shopu a ve VOP na ně pouze odkázat. Toto umožní flexibilní změny způsobů a cen, bez nutnosti měnit vždy VOP.

[KL22]V novém občanském zákoníku je okruh případů, kdy nelze odstoupit od smlouvy, širší. Vybrali jsme zejména taková ustanovení, která se mohou vztahovat na Vámi prodávané zboží.

[p23]Doporučujeme zvolit 14 dní – minimum, které požaduje podle svého stanoviska Česká obchodní inspekce, tedy zkrácení lhůty pro vrácení zboží oproti 30 dnům ve Vašich stávajících VOP.

[KLegal24]Doporučujeme zvolit 14 dní, nikoli déle. V opačném případě hrozí riziko rozporu s právy spotřebitele. Stále platí, že vracet peněžní prostředky nejste povinni před vrácením zboží.

[KLegal25]Vzhledem k absenci výkladové praxe k NOZ není jisté, zda lze předchozí souhlas kupujícího se zaslání prostředků jinak, než hradil kupní cenu, zahrnout do VOP. Vracení ceny jinak, než jak byla uhrazena, je ve Vašem zájmu především v případě plateb na dobírku, kartou, Paypalem, atd. Tento předchozí souhlas ve VOP by mohl být v rozporu s právem na ochranu spotřebitele (výkladová praxe prozatím neexistuje). I přesto ale doporučujeme tento bod ve VOP ponechat. V takovém případě by se k bodu (iii) nepřihlíželo.

[KL26]Z ustanovení občanského zákoníku, od kterých se nelze odchýlit v neprospěch spotřebitele, má Kupující nárok na vrácení nákladů dopravy, které zaplatil (§ 1831 odst. 1). Vy se tomu můžete alespoň částečně bránit tak, že mu přiznáte nárok pouze na zákonné minimum.

[KL27]Tyto náklady jsou odlišné od nákladů na dodání zboží a zákazník je povinen vám je uhradit, pokud je mu toto sděleno dopředu. To výslovně připouští § 1820 odst. 1 písm. g) NOZ. V případě, že by mu to nebylo sděleno, mu i tyto náklady musíte jako Prodávající uhradit.

[KL28]Nový občanský zákoník poměrně podrobně rozlišuje mezi vadami odstranitelnými a neodstranitelnými, mezi vadami bránícími a nebránícími řádné užívání zboží, a v návaznosti na toto rozdělení uvádí i nové způsoby řešení reklamace, které zde přejímáme.

[KL29]Záruku lze z těchto důvodů vyloučit za předpokladu, že byl zákazník poučen o správném užívání, údržbě atd.

[KLegal30]Kupující by měl mít v rámci webového rozhraní možnost souhlas se zpracování osobních údajů odmítnout.

[KLegal31]Vždy by měl být souhlas se zasíláním obchodních sdělený řešen výslovným „označením“, zatržením této možnosti na webu.

[KLegal32]Fikce doručení sjednané v této části VOP mohou být pro rozpor se zákonem považovány za neplatné. I přesto doporučujeme jejich ponechání ve VOP a případné sporné případy, kdy by se neplatnosti fikcí doručení spotřebitelé dovolávali, řešit individuálně, případ od případu.

[KL33] [KL33]Toto ustanovení je pro ochranu Vašeho práva. Nezapomeňte se ale ujistit, že veškeré fotografie, které umisťujete na web, jsou buď vaše, nebo k nim máte platnou licenci od držitele autorských práv.

[KLegal34]Povinnost dle § 1826 odst. 1 písm. a) NOZ.

[KL35]Toto ustanovení se ve většině standardních obchodních podmínek e-shopů nevyskytuje. V současné době ovšem praktiky společnosti Google v souvislosti právě s Google Analytics (GA) vyvolávají diskuze ohledně ochrany osobních údajů. Vzhledem k tomu je velice výhodné toto ustanovení ve VOP mít, a to i v případě, že jste smlouvu o využívání služeb GA přímo neuzavřeli. Google totiž prostřednictvím GA monitoruje chování všech uživatelů internetu. Toto ujednání je formulováno nikoli pouze vůči Kupujícím, ale také všem ostatním návštěvníkům Vašeho eshopu (Uživatelům).

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

www.hadice.net

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.eshop.hadice.net jakož i dodavatelem - stranou prodávající je firma FoMi HADICE s.r.o., Kopečná 180/9, Odry 742 35, Spisová značka: C 65277 vedená u Krajského soudu v Ostravě IČO: 04819063, která v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., Autorský zákon vykonává majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel"). Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí následujícími podmínkami, které se vztahují na všechny osoby navštívící tyto stránky (dále jen "Uživatelé").

II. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Přístup na stránky www.eshop.hadice.net lze podmínit poskytnutím osobních údajů Uživatele v rozsahu identifikace smluvní strany. Provozovatel bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu se zák. 101/2001 Sb.zák. v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění smlouvy. Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů a od kliknutím potvrzující ikony souhlasí s tím, aby údaje v poskytnutém rozsahu, který Uživatel v konkrétním případě vyplnil či, které byly o Uživateli získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek Provozovatele, byly zpracovány firmou Ivo Mikoška, jejíž údaje jsou uvedeny v čl. I. těchto podmínek.

III. Bezpečnost Uživatelů

Uživatelé stránek při elektronické komunikaci s webovými stránkami Provozovatele nesmí zasahovat do protokolů či aplikací těchto stránek, využívat je k přenášení, replikaci či instalaci souborů či protokolů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek bez oprávnění Provozovatele (přístupový kod např.).

IV. Základní ujednání pro distanční smlouvy

Vztahy mezi Kupujícím/spotřebitelem a Prodávajícím/provozovatelem se řídí těmito obchodními podmínkami, se subsidiární platností příslušných ustanoveními §§ 52 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v aktuálním znění.

V. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Jak si vybrat zboží. Zboží si můžete vybrat buď prohlížením katalogu (v levém menu vyberte kategorii), nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, znáte-li například název zboží nebo jeho část.Elektronickou objednávku dokončíte vyplněním údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Potvrzení Objednávky předchází ověření úplnosti objednávky a zadaných údajů v menu. Budete-li mít zájem některou položku změnit, je možné tak učinit pomocí tlačítka Zpět . Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, tlačítkem [Odeslat objednávku ] bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Takovéto odeslání je závazné na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s akceptací objednávky. Objednávka je zároveň návrhem smlouvy, která je uzavřena doručením potvrzujícího emailu s údaji o obchodní firmě prodávajícího. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená kupní smlouva platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány. Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

VI. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.eshop.hadice.net jsou včetně DPH a jsou platné k okamžiku objednání kupujícím. Platná faktura bude dle zákona o dani a přidané hodnotě zaslána e-mailem do 15 dnů od převzetí zboží. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. VIII. - Podmínky dodání zboží. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem).

VII. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku V. těchto Obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný